Vai trò creatinin trong máu

Vai trò creatinin trong máu

Vai trò creatinin trong máu Vai trò creatinin trong máu Creatinin máu là sản phẩm dị hóa của creatin sinh ra từ quá trình creatin phosphate phản ứng với ADP tạo ra creatin và giải phóng năng lượng. Creatinin có nguồn gốc ngoại sinh là từ thức ăn và nguồn gốc nội sinh phần lớn […]

Vai trò creatinin trong máu Read More »